มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับหลักสูตร » บุคลากร


 

ชื่อ-สกุล             : ดร. พิมพิศา  พรหมมา
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr. Pimpisa  Promma
 ตำแหน่ง        : หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี
 TEL             : 092 472 9441
 EMAIL          : pimpisa.rmutsv@gmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.ดร. ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst. Prof. Dr. Kwanhatai  Jaipiem
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 089 652 2103
 EMAIL          : kwanhatai.j@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.อาทิตย์  สุจเสน
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst. Prof. Arthit  Sutjasen
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 087 274 1122
 EMAIL          : arthitgolden@gmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางกมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Kamonnan  Cheevarattanachote
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 080 528 7222
 EMAIL          : kamonnan.l@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางนิตยา  ทัดเทียม
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Nittaya Tadtiam
 ตำแหน่ง        : อาจารย์  
 TEL             : 091 825 2259
 EMAIL          : nittaya-1974@hotmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวภริศฑ์ชาก์  ชดช้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Pritcha  Chodchoy
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 096 881 4148
 EMAIL          : pritcha.c@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ดร. อาภรณ์  แกล้วทนงค์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr.  Arporn  Klaewtanong
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 086 990 1247
 EMAIL          : applewan123@hotmail.com 
 Profile          : ดูรายละเอียด