มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับหลักสูตร » บุคลากร


 

ชื่อ-สกุล             : นายวชิร  ยั่งยืน
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Wachira  Yangyuen
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 084 690 2012
 EMAIL          : wachira.y@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางอารัตน์  ชูพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Areerat  Chuphan
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 075-754024
 EMAIL          : areerat.c@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสุพัชชา  คงเมือง
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Supacha Kongmuang
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 084 690 2012
 EMAIL          : supacha_k@hotmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวเสาวคนธ์  ชูบัว 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Saowakon  Chubour
 ตำแหน่ง        : อาจารย์  
 TEL             : 089 939 1889
 EMAIL          : saowakon.c@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวมรกต การดี
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Moragot Kandee
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 089 4734 995
 EMAIL          : Moragot.k@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด