มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับหลักสูตร
 
 
 
อาจารย์ ดร.สาวมรกต การดี
หัวหน้าหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 
 
 
อาจารย์อารีรัตน์ ชูพันธ์
อาจารย์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 
 
อาจารย์ ดร.วชิร  ยั่งยืน
อาจารย์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 
 
อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว
อาจารย์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 
 
อาจารย์สุพัชชา คงเมือง
อาจารย์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ