มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับหลักสูตร » บุคลากร


 

ชื่อ-สกุล             : ดร. เกริกวุฒิ กันเที่ยง
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Dr. Kroekwut Kanthiang 
 ตำแหน่ง        : หัวหน้าหลักสูตรวิชาการจัดการ
 TEL             : 095 023 5363
 EMAIL          : KROEKWUT_48@hotmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล             : นางวาจิศา  จันทรักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Wachisa  Jantarak
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : -
 EMAIL          : wachisa.j@gmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผศ. นาตยา  ชูพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Asst.Prof  Nattaya   Chupun 
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 087 693 5055
 EMAIL          : naya_1971@hotmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวเมธาพร  มีเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Metaporn  Meedate
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 089 645 7373
 EMAIL          : kafair2550@gmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : นางพิมพรรณ  จิตนุพงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mrs. Pimpan  Jitnupong
 ตำแหน่ง        : อาจารย์  
 TEL             : 080 057 9931
 EMAIL          : pimpin _pinto@hotmail.co.th
 Profile          : ดูรายละเอียด