มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทางหลักสูตรวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม

ได้เห็นความสําคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และระบบนิเวศภายในวิทยาลัย ฯ เพื่อสร้างและป้องกันต้นไม้ภายในวิทยาลัยฯ ให้คงอยู่ เพื่อก่อ ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และชุมชนต่อไป

จึงได้มีการจัดกิจกรรม ดำเนินโครงการ การปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เกิดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

2. เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม โครงการการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ได้มี นางพิมพรรณ จิตนุพงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ