มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา » บุคลากร

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


อาจารย์ศักรินทร์ กลีบแก้ว
อาจารย์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 
อาจารย์อารีรัตน์ ชูพันธ์
อาจารย์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 
อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว
อาจารย์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

 

อาจารย์สุพัชชา คงเมือง
อาจารย์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ