มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับหลักสูตร
 
 
 
อาจารย์กฤตชญา  เทพสุริวงค์
 
หัวหน้าหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อาจารย์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
 
 
 
อาจารย์จุฑามาศ  พรหมมา 
อาจารย์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
 
อาจารย์น้ำฝน  จันทร์นวล
อาจารย์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
 
อาจารย์นาถนลิน สีเขียว 
อาจารย์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
 
อาจารย์ดนวัต สีพุธสุข
อาจารย์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว