มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับหลักสูตร
 
 
อาจารย์ ดร. พิมพิศา  พรหมมา
หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
อาจารย์ประจำหกสูตรวิชาการบัญชี
 
อาจารย์ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย 
อาจารย์การบัญชี
 
อาจารย์กมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ
อาจารย์การบัญชี
 
 
อาจารย์นิตยา  ทัดเทียม
อาจารย์การบัญชี
 
 
อาจารย์อาทิตย์  สุจเสน
อาจารย์การบัญชี
 
 
อาจารย์ ดร. อาภรณ์  แกล้วทนงค์
อาจารย์การบัญชี