มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

1.  ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี ครั้งที่ 8 ระดับอุดมศึกษา

ชนะเลิศ   ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 1. นางสาวทิพวรรณ  สุขนุกูล
 2. นางสาวอลิษา  เจ๊ะสุโหลง
 3. นางสาวปรีณาภา  หวานสนิท

รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 1. นางสาวภรณ์สุดา  เมืองชนะ
 2. นางสาวสุภัสสรา  จันชุม
 3. นางสาวรัษฎาวัลย์  แก่นจัจทร์

รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ไสใหญ่)

 1. นาสาวขวัญจิรา  เยาว์คำ
 2. นาสาวศศิประภา  เพชรเศรษฐ์
 3. นายเกียรติศักดิ์  อินทรมณี

รองชนะเลิศ อันดับ 3   ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

 1. นาสาวณัฐณิชา  นอมเพชร
 2. นางสาวฐิตาภา  พรหมจรรย์
 3. นางสาวสิริอร  หนชาติ

2.  ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี ครั้งที่ 8

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ เทียบเท่า

ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล

 1. นายธนกรณ์  อนุโสกณ
 2. นายองอาจ  พรหทคีรี
 3. นางสาวสุทธิดารัตน์  มีเดช

รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

 1. นางสาววรรณดา  โล๊ะซอ
 2. นางสาวธิดารัตน์  นาวาทอง
 3. นางสาวสุนิสา  พลฤทธิ์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  โรงเรียนขนอมพิทยา

 1. นางสาวเปมิกา  จันทรักษ์
 2. นางสาวศุภิสรา  งามโฉม
 3. นายวสันต์  เกียรติศักดิ์

รองชนะเลิศ อันดับ 3   ได้แก่  โรงเรียนขนอมพิทยา

 1. นางสาวกาญจนา  ทองเผือก
 2. นางสาวชุติมา  ขาวขะวงศ์
 3. นางสาวกมลรัตน์  แก้วสังข์