มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับหลักสูตร
 
 
อาจารย์ ดร.เกริกวุฒิ  กันเที่ยง
หัวหน้าหลักสูตรวิชาการจัดการ
อาจารย์
การจัดการโลจิสติกส์
 
 
ผศ. นาตยา ชูพันธ์
อาจารย์
การจัดการ
 
อาจารย์วาจิศา จันทรักษ์
อาจารย์
การจัดการ
 
อาจารย์เมธาพร มีเดช
อาจารย์
เศรษฐศาสตร์
 
อาจารย์พิมพรรณ จิตนุพงศ์
อาจารย์
การตลาด