มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

   ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น. อ.วาจิศา  จันทรักษ์ และ อ.เมธาพร  มีเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการจัดการ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 26  คน เข้าศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดโครงสร้างองค์การของกิจการ    ระหว่างประเทศ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการระหว่างประเทศ ภาวะผู้นำและการจูงใจของกิจการข้ามชาติ  และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ก่อนออกไปสู่สถานประกอบการภายนอกมองเห็นภาพการทำงานจริง ณ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 4 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190