มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

#ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาsmileylaugh

การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทางหลักสูตรวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม

ได้เห็นความสําคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และระบบนิเวศภายในวิทยาลัย ฯ เพื่อสร้างและป้องกันต้นไม้ภายในวิทยาลัยฯ ให้คงอยู่ เพื่อก่อ ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และชุมชนต่อไป

จึงได้มีการจัดกิจกรรม ดำเนินโครงการ การปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เกิดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้

   ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น.