มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะบริหารธุรกิจ

จัดโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 

โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้แสดงศักยภาพและผลงานทางวิชาการหรือผลงานที่มีการบูรณาการร่วมกันตามภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษาในแต่ละด้านภายใต้กลไกของการบริหารจัดการคุณภาพรวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มีประสบการณ์และเกิดทักษะด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน

โดยมีรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ

และผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ มทร.รัตนโกสินทร์