มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา » บุคลากร

หลักสูตรวิชาการจัดการ


อาจารย์ ดร.เกริกวุฒิ  กันเที่ยง
อาจารย์
การจัดการโลจิสติกส์
 
 
อาจารย์วาจิศา จันทรักษ์
อาจารย์
การจัดการ
 
 
อาจารย์นาตยา ชูพันธ์
อาจารย์
การจัดการ
 
อาจารย์เมธาพร มีเดช
อาจารย์
เศรษฐศาสตร์

 

อาจารย์พิมพรรณ จิตนุพงศ์
อาจารย์
การตลาด