มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา

โครงสร้างสาขาบริหารธุรกิจ

                                                                          

 
           
                                                                                                             ชื่อ-สกุล :    
ตำแหน่ง   : หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  
วุฒิการศึกษา :  
เบอร์โทรศัพท์  :    
E-mail :    
                                                                                                                                                                                              

 หัวหน้าหลักสูตรวิชา


นางสาวจุฑามาศ  พรหมมา นางสาวภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย ดร.เกริกวุฒิ กันเที่ยง นายศักรินทร์ กลีบแก้ว
หัวหน้าหลักสูตรวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี หัวหน้าหลักสูตรวิชาการจัดการ หัวหน้าหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ