มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา » บุคลากร

แผนผังองค์กรสาขาบริหารธุรกิจ

                                                                          

 
           
                                                                                                             ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์  ชูบัว  
ตำแหน่ง   : หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  
วุฒิการศึกษา :  Ph.D.
เบอร์โทรศัพท์  :    
E-mail : saowakon.c@rmutsv.ac.th  
                                                                                                                                                                                              

 หัวหน้าหลักสูตร

 
อาจารย์กฤตชญา เทพสุริวงค์ อาจารย์ ดร.พิมพิศา พรหมมา อาจารย์ ดร.เกริกวุฒิ กันเที่ยง อาจารย์ ดร.มรกต การดี 
หัวหน้าหลักสูตรวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี หัวหน้าหลักสูตรวิชาการจัดการ หัวหน้าหลักสูตรวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ