มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา

ประวัติและข้อมูลทั่วไป


          สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลศรีวิชัย ซึ่งเดิมใช้ชื่อวิทยาเขตศรีวิชัย  สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2538  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยฝากเรียนไว้ที่วิทยาเขตสงขลา  และย้ายมาเรียนที่วิทยาเขตศรีวิชัย ในปี พ.ศ. 2544  และขยายการจัดการเรียนการสอนจนถึงระดับปริญญาตรี โดยเปิดสอนในสาขาบริหารธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2549 ในอาคารตึกช่างอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

           หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบัน คือ นางสาวสุภา กาญจนวงศ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา โดยมีการจัดโครงสร้างสาขา  ประกอบด้วย   4 หลักสูตรวิชา คือ

หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  หัวหน้าหลักสูตรวิชา  นางสาวจุฑามาศ  พรหมมา 
หลักสูตรวิชาการบัญชี        หัวหน้าหลักสูตรวิชา  นางสาวภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย
หลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป   หัวหน้าหลักสูตรวิชา  ดร.เกริกวุฒิ  กันเที่ยง
หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หัวหน้าหลักสูตรวิชา  นายศักรินทร์  กลีบแก้ว