มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา » บุคลากร

หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


อาจารย์จุฑามาศ  พรหมมา
อาจารย์
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
 
อาจารย์น้ำฝน  จันทร์นวล
อาจารย์
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
 
อาจารย์กฤตชญา  เทพสุริวงค์
อาจารย์
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
 
อาจารย์นาถนลิน สีเขียว 
อาจารย์
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว