มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา » บุคลากร

หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


 

ชื่อ-สกุล             : อาจารย์จุฑามาศ  พรหมมา 
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Juthamas  Promma
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 084 3309 981
 EMAIL          : juthamas.p@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล             : อาจารย์นาถนลิน สีเขียว
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Natnalin Srikhiew
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 082 789 9251
 EMAIL          : natnalin.s@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : อาจารย์กฤตชญา เทพสุริวงค์
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Kritchaya Thepsuriwong
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 089 5319 584
 EMAIL          : kritchaya.t@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Miss Namfon Channual
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 088 399 6498
 EMAIL          : namfon.c@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : อาจารย์ดนวัต สีพุธสุข
ชื่อภาษาอังกฤษ     : Mr. Donnawat  Seeputsuk
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL             : 062 0619 990
 EMAIL          : donnawat.s@rmutsv.ac.th
 Profile          : ดูรายละเอียด