มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018)

     นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018)  ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561  ปีนี้สารสนเทศขนอม ส่งผลงานทั้งหมด 8 ชิ้นงาน ได้รับการตอบรับ 6 ชิ้นงาน และได้รับรางวัลคุณภาพ 3 ชิ้นงาน ได้แก่ ผลงานของนาย วงศ์ตะวัน สุขศานติ์  เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเส้นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาระบบนิเวศบ้านท่าบ่อโก” ได้รางวัล very good paper award ภาค oral   ผลงานของนางสาวสุนิสา เนียมมีศรี เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที

นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจระหว่างประเทศ

       ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น.

สาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6

สาขาบริหารธุรกิจ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ,การจัดการ,การโรงแรมและการท่องเที่ยงและหลักสูตรการบัญชี เข้าร่วมแข่งขันโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

หลักสูตรวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วม "การแข่งขันทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีการจัดการ"

หลักสูตรวิชาการจัดการ เข้าร่วม "การแข่งขันทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีการจัดการ"

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน หรือ The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC)

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน หรือ The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC) 
เจ้าภาพจัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา การเข้าร่วมจากสมาชิกเครือข่าย  37 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยนอกเครือข่าย เข้าร่วมประชุมอีก 5 มหาวิทยาลัย  และยังมี 2 มหาวิทยาลัยจากประเทศกัมพูชาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  

แข่งขันทักษะทางบัญชี

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
( หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

ภาพสัมมนาหลักสูตรการจัดการ


 

Pages