มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

รางวัล

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018)

     นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018)  ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561  ปีนี้สารสนเทศขนอม ส่งผลงานทั้งหมด 8 ชิ้นงาน ได้รับการตอบรับ 6 ชิ้นงาน และได้รับรางวัลคุณภาพ 3 ชิ้นงาน ได้แก่ ผลงานของนาย วงศ์ตะวัน สุขศานติ์  เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเส้นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาระบบนิเวศบ้านท่าบ่อโก” ได้รางวัล very good paper award ภาค oral   ผลงานของนางสาวสุนิสา เนียมมีศรี เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที

สาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6

สาขาบริหารธุรกิจ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ,การจัดการ,การโรงแรมและการท่องเที่ยงและหลักสูตรการบัญชี เข้าร่วมแข่งขันโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน หรือ The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC)

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน หรือ The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC) 
เจ้าภาพจัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา การเข้าร่วมจากสมาชิกเครือข่าย  37 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยนอกเครือข่าย เข้าร่วมประชุมอีก 5 มหาวิทยาลัย  และยังมี 2 มหาวิทยาลัยจากประเทศกัมพูชาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  

หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม

หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประมวลภาพการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

           นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คว้ารางวัล Grand Award (ที่ 1) การประกวดโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี (Project) โดยนางสาวเบญจพร ไข่แก้ว เรื่อง "ระบบรับสมัครนักศึกษาโควต้า"  รางวัล Best of Excellent Award (ที่ 2) โดยนางสาวอรัญญา ชูเขียว เรื่อง "ระบบบัญชีเงินเดือน " และยังสามารถคว้ารางวัล Award of Excellent (ที่ 3) มาได้อีก 5 รางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2015) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภา

ภาพสัมมนาหลักสูตรการจัดการ