มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (ROUTER) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

         ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (Router) วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 - 21.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

     ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชา รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานและต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง ปฏิทินงานแผนกงานหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง ปฏิทินงานแผนกงานหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

โครงการค่ายคุณธรรม

     ขอเชิญนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และวัดจันทน์ธาตุทาราม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

 

โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

          ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ:  รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษามาสมัครสอบ TOEIC เพื่อวัดสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศ

    ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษามาสมัครสอบ TOEIC เพื่อวัดสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศด้วย สามารถมาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 มีนาคม 2561 นี้ ณ ห้องศูนย์ภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

  • ค่าสมัครสอบสำหรับนักศึกษา มทร. ศรีวิชัย 700 บาท
  • ค่าสมัครสอบสำหรับบุคลากร มทร. ศรีวิชัย 1,000 บาท
  • ค่าสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป 1,500 บาท

รายละเอียดในการทดสอบวัดระดับ  TOEIC

สนามสอบ   :  ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ   ชูพันธ์   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

วัน/เวลาในการเข้าสอบ :  วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

เวลาในการลงทะเบียน  :  12.00 น. – 12.45 น. (รวมเวลาในการแสกนตัวผู้เข้าสอบ)

สิ่งที่ต้องเตรียม  :

  1.   บัตรนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  2.   บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคคลภายนอก)

หมายเหตุ  :  

  1.   นักศึกษาท่านใดที่ไม่มีบัตรนักศึกษา หรือบัตรนักศึกษาหมดอายุ ให้ติดต่องานทะเบียน เพื่อขอเอกสารแสดงตัวตนการเป็นนักศึกษา
  2.   เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของใดๆ เข้าห้องสอบ ฉะนั้นไม่ควรนำสิ่งของมาในวันสอบ (ทางศูนย์ภาษาจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัวที่นำมา)
เอกสารประกอบ:  รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรับการวัดสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ TOEIC

นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจระหว่างประเทศ

           ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น. อ.วาจิศา  จันทรักษ์ และ อ.เมธาพร  มีเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการจัดการ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 26  คน เข้าศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดโครงสร้างองค์การของกิจการ    ระหว่างประเทศ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการระหว่างประเทศ ภาวะผู้นำและการจูงใจของกิจการข้ามชาติ  และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ก่อนออกไปสู่สถานประกอบการภายนอกมองเห็นภาพการทำงานจริง ณ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 4 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190

 

Pages